Zbornik radova

POJAM CONSIDERATION-A U ANGLOSAKSONSKOM PRAVU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 449-472

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.440.14

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0077

Autor:


Atila Dudaš, saradnik u nastavi

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Osnovni uslov prinudne izvšrivosti ugovornih obaveza u anglosaksonskom pravu je da uzajamne prestacije ugovornih strana is- punjavaju uslov consideration-a, tj. da obećanje (obaveza, prestacija) jedne strane bude praćeno protivobećanjem (kontraprestacija) druge strane. Pojam consideration-a u ovoj funkciji se pojavljuje u praksi engles- kih sudova krajem XVI veka. Sve do tog vremena, common law nije pozna- valo način na koji bi se obaveze iz još neizvršenog ugovora mogle biti prinudne izvršene. U razvoju pojma consideration-a mogu se uočiti dve faze. Prva je trajala do kraja XIX veka i mogla bi se označiti kao detriment/benefit shvatanje, dok je druga započela svoj razvojni put krajem XIX veka i mogla bi se označiti kao bargained-for exchange shvatanje pojma consideration-a

Ključne reči:

consideration, dvostrano obavezujući ugovori, prinudna izvršvost ugovornih obaveza

Pretraga