Zbornik radova

DE DIVERSIS REGULIS IURIS ANTIQUI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 433-448

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 34(37)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0076

Autor:


Samir Aličić, asistent-pripravnik

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Titulus Digesta De diversis regulis iuris antiqui (D.50.17) imao je specifičan put nastanka. On nije rezultat rada cele Tribonija-nove komisije, već jedne podkomisije koja je kao pomoćno sredstvo verovatno koristila postklasične zbirke regula klasičnih pravnika. Justinijanovi kompilatori su pojam regula shvatali veoma široko, pa su u titulusu mesto našle kako regule u užem smislu, tako i mnogobrojne maksime i poneke definicije klasičnih pravnika.

Ključne reči:

regule, pravna pravila, Digesta, Justinijan, rimsko pravo

Pretraga