Zbornik radova

UTICAJ ADOPTIVNOG SRODSTVA NA ZAKONSKA NASLEDNA PRAVA U ZAKONODAVSTVU SRBIJE I OSTALIH EVROPSKIH ZEMALjA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 371-399

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.633:347.65(4)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0073

Autor:


Mr Jelena Vidić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Tokom istorije prava, pozitivno-pravno i uporedno-pravno posmatrano, srodstvo zasnovano usvojenjem, odnosno adoptivno srodstvo kao vrsta srodstva, bez obzira na oblik u kojem je egzistiralo samo usvojenje, kao i bez obzira na svoja bitna obeležja, oduvek je imalo, kao što i danas ima neposredan uticaj na zakonska nasledna prava, koji uticaj međutim nije uvek bio isti. U pravima koja su predstavljala predmet analize (Srbija, Slovenija, Makedonija i Hrvatska) formulisanje zakonskog naslednog reda, koje se inače vrši pod pretpostavkom postojanja krvnog srodstva, u početku je trpelo znatna odstupanja, kada se radilo o naslednim pravima adoptivnih srodnika. S obzirom na či-
njenicu da u današnje vreme u modernim pravnim sistemima najvažniji princip od koga se polazi pri zasnivanju ustanove usvojenja predstavlja interes deteta, koji se na najbolji način može postići potpunom integracijom deteta u porodicu svojih adoptivnih srodnika, i u potpunom prekidu veza usvojenog deteta sa svojim biološkim srodnicima, odnosno zasnivanjem potpunog usvojenja, te da se evolucija ustanove usvojenja i u analiziranim pravima kretala od nepotpunog ka potpunom usvojenju, to su u današnje vreme prethodno spomenuta odstupanja u pogledu naslednih prava adoptivnih srodnika sve ređa i postoje samo u slučaju nepotpunog usvojenja, koje se kao vid usvojenja sve ređe predviđa u zakonodavstvima država. Kako dakle, potpuno usvojenje danas predstavlja pravilo, to se može reći da po pravilu uticaj adoptivnog srodstva na zakonska nasledna prava adoptivnih srodnika ima veliki značaj, s obzirom da adoptivni srodnici nasleđuju po onim pravilima i onim redom, odnosno sa istim naslednopravnim posledicama po kojima nasleđuju i krvni srodnic

Ključne reči:

usvojenje, adoptivno srodstvo, potpuno usvojenje, nepotpuno usvojenje, zakonska nasledna prava

Pretraga