Zbornik radova

AUTORSKO PRAVO SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 343-357

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.78(497.11)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0071

Autor:


Mr Sanja Radovanović, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Jedan od prioritetnih političkih ciljeva Srbije je pridruživanje Evropskoj Uniji. Kako se, u tom pogledu, pred našeg zakonodavca postavlja uslov da važeći propisi budu usklađeni sa komunitarnim pravom, normativna aktivnost je značajno pojačana. S tim u vezi doneti su novi zakoni u oblasti intelektualne svojine kojima se u velikoj meri udovoljilo zahtevima iz relevantnih akata Evropske Unije, ali i drugih međunarodnih konvencija. Najznačajniji među njima je svakako Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, čije potvrđivanje predstavlja obavezu za sve članice, ili države koje pretenduju da to postanu, Svetske trgovinske organizacije. Imajući u vidu prioritetni značaj ove oblasti u harmonizaciji, u radu su analizirane odredbe novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u komparaciji sa relevantnim nadnacionalnim propisima.

Ključne reči:

autorsko delo, autor, računarski program, ograničenja autorskog prava, srodna prava, autorski ugovor, trajanje prava, zaštita autorskog prava, zaštita srodnih prava

Pretraga