Zbornik radova

PRANjE NOVCA (preventivne mere, represivne mere i međudržavna saradnja

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 315-342

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.359.2

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0070

Autor:


Dr Tatjana Lukić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Opasnost organizovanog kriminala za pravni poredak ne proizlazi samo iz kriminalnih radnji, već iz mogućnosti da se posredstvom pranja novca i korupcije utiče na odluke u privredi i politici. Zbog toga se borba protiv pranja novca smatra izuzetno važnim aspektom borbe protiv organizovanog kriminala i ta borba ima prvenstveno preventivni karakter. Međutim, borba protiv pranja novca podreazumeva i represivnu delatnost nadležnih organa, a s obzirom na transnacionalnu karakteristiku organizovanog kriminala, pa samim tim i pranja novca, izuzetno značajnu ulogu u borbi protiv pranja novca ima i međudržavna saradnja o čemu se posebno govori u radu.

Ključne reči:

organizovani kriminal, pranje novca, preventivne mere, represivne mere, finansijska istraga, međudržavna saradnja

Pretraga