Zbornik radova

BOT MODEL PROJEKTNOG FINANSIRANjA INFRASTRUKTURE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 275-288

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 341.223.3

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0068

Autor:


Dr Drago Divljak, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se razmatraju neki pravni aspekti novog pravnog instrumenta finansiranja i izgradnje infrastrukturnih objekata u formi BOT poslova. To u prvom redu podrazumeva analizu pravnih impli- kacija korišćenja ovog vida finansiranja. Osim odnosa našeg prava pre- ma ovom pravnom instrumentu i komparativnih iskustava, u radu se posebna pažnja poklanja pokušajima standardizacije pravila u ovoj oblasti na međunarodnom palanu.
Finansiranja i izgradnja infrastrukturnih objekata u formi BOT poslova je složena pravna i poslovna konstrukcija, javnog i privat- nog prava. , u kojoj učestvuju subjekti različitog svojstva i prirode. On sadrži elemente većeg broj ugovara i ne može se tretirati samo kao podvarijanta koncesivnog posla, što se ne retko čini. Stoga pitanja vezana za obezbeđenje pravne sigurnosti učesnika ovog posla i umanjenje i transfer njihovog rizika izbijaju u prvi plan.
I u našem pozitivnom pravu je BOT posao, odnosno privatno projektno finansiranje izgradnje infrastrukturnih objekata se pojed- nostavljeno tretira kao jedan oblik koncesije. Takav pristup je pravno sistemski zaokružen u Zakonu o koncesijama iz, mada Zakon o stranim ulaganjima nije takvog usmerenja. Takva pristup logično ne obezbeđuje potrebnu jasnost i preciznost. Stoga naše pozitivno pravo zahteva odgovarajuća poboljšanja, prevashodno u navedenom pravcu. Ipak i postojeće zakonsko rešenje omogućava realizaciju stranih ulaganja za izgradnju infrastrukturnih objekata formi BOT posla. Svakako je dobro da i naša država, predvidi i omogući u svetu prihvaćene oblike ostvarenja poslovnih poduhvata stranih ulaganja, pa i one novijeg karaktera, kao što je predmetni posao i time ojača njena pozicija u sve zaoštrenijoj konkurenciji.

Ključne reči:

Bot model, infrastrukturni objekti, finasiranje, pravni aspekti, projektno finansiranje, javni sektor, privatni sektor, koncesije

Pretraga