Zbornik radova

ZAHTEV ZA UTVRĐENjE U TOKU PARNICE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 263-273

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.922.6

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0067

Autor:


Dr Marija Salma, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U ovom radu autor analizira odnos (razlike) između tužbe za utvrđenje i incidentalnog zahteva za utvrđenje podnetog to- kom ranije inicirane parnice, putem tužbe za osudu na činidbu (kondemnatorne tužbe). Predmet incidentalnog zahteva čini postojanje ili nepostojanje građanskopravnog odnosa od čijeg rešenja zavisi rešenje glavnog zahteva. U tom pogledu je incidentalni zahtev identičan sa prethodnim pitanjem. Osnovna razlika se međutim, pokazuje u tome, što predmet prethodnog pitanja može biti krivične ili upravnopravne prirode, a predmet incidentalnog zahteva pak, isključivo građanskopravne prirode, tj. mora da se odnosi na utvrđivanje postojanja ili nepostojanja uslovljavajućeg građanskopravnog odnosa. Dalje su razlike u tome, što odluka povodom incidentalnog zahteva ulazi u dispozitiv presude. Međutim, stav suda o prethodnom pitanju ulazi u obrazloženje presude. Zatim, sud odlučuje o incidentnom zahtevu i kada tužilac povuče glavni – kondemnatorni zahtev. Povodom incidentnih zahteva se pretpostavlja da tužilac, podnosilac incidentnog zahteva ima pravni interes, a kod tužbe za utvrđenje, postojanje pravnog interesa tužilac mora da dokaže. Deklaratornom tužbom se može tražiti utvrđivanje istinitosti ili neistinitosti neke isprave – dakle činjeničnog pitanja, – dok se incidentni zahtev odnosi samo na utvrđivanje pravnog pitanja.

Ključne reči:

zahtev za utvrđenje u toku parnice (incidentni zahtev), prethodno pitanje, tužba za utvrđenje

Pretraga