Zbornik radova

FINANSIJSKE TEME I DILEME NA PODRUČJU SOCIJALNOG OSIGURANjA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 211-230

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 364.3

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0064

Autor:


Dr Mile Vranješ, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U domenu socijalnog osiguranja prisutne su brojne finansijske teme koje privlače pažnju finansijskih stručnjaka, privrednika i građana. Reč je o razlozima postojanja socijalnog osiguranja u tržišnoj privredi (negativna selekcija, paternalizam, ekonomija troškova odlučivanja i dr.); o karakteristikama savremenog socijalnog osiguranja: obavezno učestvovanje, primanje delimično zavisi od doprinosa, koristi nastaju postojanjem nekog događaja, programi najčešće zavise o imovinskom cenzusu; o ekonomskim efektima socijalnog osiguranja: (a) efekat na štednju, efekat supstitucije, efekat bogatstva, efekat poklanjanja i (b) efekat na području rada; o metodama minimiziranja moralnog hazarda i negativnim učincima socijalnog osiguranja; o izvorima i metodama finansiranja socijalnog osiguranja: namenski (doprinosi ili porezi), ekonomske i socijalne konsekvence, globalni aspekti (bilansi i osnovni problemi) finansiranja socijalnog osiguranja u odabranim zemljama članicama OECD-a, Evropske unije, zemljama u tranziciji i u Republici Srbiji, praksa, problemi funkcionisanja i osnovni koncept finansijske reforme socijalnog osiguranja u odabranim zemljama – članicama OECD-a, Evropske unije, zemljama u tranziciji i u Republici Srbiji.

Ključne reči:

Socijalno osiguranje, finansiranje socijalnog osiguranja, doprinosi za socijalno osiguranje, prava iz socijalnog osiguranja i finansijske reforme socijalnog osiguranja

Pretraga