Zbornik radova

OSNOVNA PITANjA PRAVNE ZAŠTITE ŽENE S POSEBNIM OSVRTOM NA KAZNENOPRAVNU ZAŠTITU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 191-209

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343-055.2

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0063

Autor:


Dr Stanko Pihler, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Savremeni pravni sistemi moraju uspostaviti zaštitu saglasno standardima utvrđenim međunarodnim aktima. To usaglašavanje se odnosi i na kazneno (krivično i prekršajno) pravo. Naše krivično pravo formalno sadrži neophodne instrumente ove zaštite, ali je otvoreno pitanje njegove primene. Prekršajno-pravna zaštita bivaće sve šira, s obzirom na prirodu propisa koji moraju biti doneti, jer će se njima intenzivnije uvoditi mere tzv. afirmativne akcije.

Ključne reči:

ravnopravnost, žena, kazneno pravo

Pretraga