Zbornik radova

PRAVNO JEDINSTVO PUTEM ELASTIČNOG UGOVORNOG PRAVA: BRAČNO IMOVINSKO PRAVO U AUSTRIJSKIM KODIFIKACIJAMA PRIVATNOG PRAVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 175-189

jezik rada: nemački

Originalni naučni rad

udk: 347.626:340.134(436)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0062

Autor:


Dr Vilhelm Brauneder, profesor

Pravni fakultet u Beču

Sažetak:

(Rad je tekst predavanja autora održanog na Pravnom fakultetu u Novom Sadu jeseni 2001. godine).
Autor ističe da su kodifikacione tendencije civilnog prava koje su započete u 18. veku (Terezijanski kodeks 1766, Opšti građanski zakonik, 1787, zapadno Galicijski građanski zakonik, 1796), nastavljene u 19 veku (Austrijski opšti građanski zakonik, 1811), u Habsburškoj Monarhiji bile deo državnopravnih reformi. U oblasti imovinskog prava, iz merkantilnih razloga, potrebno je bilo jedinstveno ugovorno pravo. Međutim, u oblasti porodičnog prava takvo jedinstvo nije bilo potrebno, niti celishodno. U toj oblasti je bilo neophodno uvažiti lokalno pravo koje je imalo prednost u odnosu na opšte pravo (AOGZ). Opšte pravo se primenjivalo ako nije bilo ugovora ili posebnih pravila lokalnog prava. Ono je sadržavalo nekoliko sistema bračno imovinskih odnosa. Bračno imovinsko pravo je prepušteno ugovornom pravu, jer je ono omogućilo da se bračno imovinski odnosi urede prema saglasnoj volji bračnih partnera.

Ključne reči:

Ovaj rad nema kljucnih reci

Pretraga