Zbornik radova

ODGOVORNOST PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I NJENA REALIZACIJA U PRAVU KINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 123-136

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 502/504(510)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0060

Autor:


Dr Gao Lihong

Pravni fakultet Zhongnan Univerziteta za finansije i pravo Vuhan, Kina

Sažetak:

Kineski Zakon o trgovačkim društvima iz 2005. godine preuzima naprednu praksu drugih zemalja, uključujući i njihova pravna pravila koja se tiču društvene odgovornosti biznisa. Član 5 izmenjenog zakona propisuje: «Trgovačka društva će, u dobroj veri i poverenju, biti podvrg- nuta nadzoru od strane vlade i javnosti, postupati u skladu sa pravom, administrativnim propisima i društvenim moralom i voditi računa o
društvenoj odgovornosti.» Ovo se nalazi u Odeljku o opštim pravilima ovog nedavno izmenjenog zakona. Pravilo opisano u članu 5, posmatrano kao opšte pravilo, se uopšteno smatra primarnim izvorom prava koji obavezuje trgovačka društva društvenom odgovornošću. U Kini, pravo zaštite životne sredine i prirodnih resursa predstavlja granu prava, kao ekonomsko, građansko ili krivično pravo. Postoje brojna pravila o zaštiti životne sredine u Kini, koja mogu da budu primenjena, da bi se obezbedila ekološka odgovornost biznisa. Kada se član 5 bude sprovodio, ekološka odgovornost bi trebalo da bude, u teoriji, značajnija od one koja je propisana u ekološkom pravu. Drugim rečima, član 5 obezbeđuje viši stepen odgovornosti, u odnosu na zakonski minimum. Takva odgovornost, koja je pre očekivanje nego dužnost, liči više na moralnu odgovornost. Bez ulaženja u sam biznis, već samo pod pritiskom, biznis ne bi ispunio ekološku odgovornost. U svrhu omogućavanja da on ispuni ovu vrstu odgovornosti, sa analiziranjem različitih nivoa kompanijske ekološke odgovornosti, treba da budu usvojene fleksibilnije mere, kao i da bude ponuđeno više opcija. Čini se da je rigidno pravilo lakše sprovesti, ali, zapravo, u slučaju nemogućnosti da bude sprovedeno, ugled prava može više oslabiti, što su potvrdili mnogi teoretičari. Oni se trude da se usvoje fleksibilnija pravila i postoje dobri razlozi da verujemo da će takav napor postići neki rezultat.

Ključne reči:

Ovaj rad nema kljucnih reci

Pretraga