Zbornik radova

POSTUPCI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 539-559

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 341.6:342.7(4)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0053

Autor:


Bojan Tubić, asistent-pripravnik

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Evropski sud za ljudska prava predstavlja najznačajniju međunarodnu instancu za zaštitu ljudskih prava. Nakon reforme, 1998. godine, on je ostao jedini organ ustanovljen Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji može da donosi presude. Sud se sastoji od 46 sudija, koji su podeljeni u četiri odeljenja. Sud donosi odluke o dopuštenosti zahteva u odborima od trojice sudija, ili u veću od njih sedam. Veće rešava spor u meritumu, ukoliko se ne radi o nekom važnom pitanju, kada odlučuje veliko veće sastavljeno od sedamnaest sudija. Ovo veće odlučuje i u slučajevima kada nezadovoljna stranka može da podnese zahtev za reviziju presude veća. Evropski sud daje i savetodavna mišljenja, na zahtev Komiteta ministara, koja se tiču tumačenja ili primene Evropske konvencije.

Ključne reči:

Evropski sud za ljudska prava, dopuštenost zahteva,
savetodavno mišljenje, komitet ministara

Pretraga