Zbornik radova

EVROPSKA KONVENCIJA O PRIZNANjU I IZVRŠENjU ODLUKA O STARANjU O DECI I O PONOVNOM USPOSTAVLjANjU ODNOSA STARANjA – IZVOR MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 505-537

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.64:341.9(497.11)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0052

Autor:


Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Rad se bavi Evropskom konvencijom o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i o ponovnom uspostavljanju staranja koji čini izvor međunarodnog privatnog prava Srbije od 2002. godine. Kao višestrana međunarodna konvencija ona u hijearhijskom redu primene dolazi ispred odredaba članova 87-95 Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja i uvodi specijalan režim egzekvature u domaće pravo. Prvi deo rada posvećen je analizi sadržaja Konvencije, a drugi komentaru određenih pitanja povodom jedne odluke iz domaće sudske prakse.

Ključne reči:

hijerarhija izvora međunarodnog privatnog prava,priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka, odluke o staranju o deci,
protivpravno odvođenje deteta

Pretraga