Zbornik radova

KONVENCIJA UJEDINjENIH NACIJA PROTIV KORUPCIJE I NjENA PRIMENA U DOMAĆEM PRAVU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 463-488

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.352(094.2)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0050

Autor:


Milena Pavlović, asistent-pripravnik

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Usvajanje Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije krajem 2003. godine, označilo je stvaranje novog globalnog i jedinstvenog pristupa u borbi protiv nje. Konvencija sintetizuje mnogobrojne i raznovrsne metode sprečavanja i suzbijanja korupcije i zbog toga predstavlja jedini takav dokument donet u okvriru jedne međunarodne organizacije. U radu se, nakon kratkog izlaganja ostalih obavezujućih međunarodnih akata koji su doneti pre pomenute Konvencije, analizira njena sadržina, a zatim i implikacije na domaće pravo. Nakon toga, obrađuje se usklađenost domaćeg prava sa ovom Konvencijom.

Ključne reči:

Korupcija, Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije, Međunarodni instrumenti za borbu protiv korupcije

Pretraga