Zbornik radova

POSEBNA ZAŠTITA DECE I MALOLETNIKA KAO OŠTEĆENIH I SVEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU (uporednopravni pristup)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 431-446

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 431-446

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0048

Autor:


Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se daje uporedno-pravna analiza položaja dece i maloletnika kao oštećenih i svedoka u krivičnom postupku. Pri tome, nisu obrađene specifičnosti u pogledu pojedinih prava i dužnosti svedoka, već samo u pogledu postupka sa dokazima. Praćeni su sledeći parametri: izuzetnost nastupanja dokaza, potreba obazrivog postupanja, saslušanje uz pomoć pedagoga ili drugog stručnog lica, neposredno saslušanje svedoka od strane predsednika veća, izuzeci od načela javnosti i neposrednosti, saslušanje putem interne televizije, prisustvo saslušanju punomoćnika ili lica od poverenja, mesto saslušanja dece, posebna osposobljenost ispitivača, hitnost i ograničen broj saslušanja.

Ključne reči:

deca, maloletnici, svedok, oštećeni

Pretraga