Zbornik radova

ODGOVORNOST PRIKRIVENOG ISLEDNIKA I NjEGOVE „ŽRTVE“ ZA IZVRŠENO KRIVIČNO DELO

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 405-430

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.22

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0047

Autor:


Dr Ištvan Feješ, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Metode prikrivenog delovanja policije pokazale su se vrlo uspešnim u borbi protiv nekih opasnih vidova kriminaliteta, međutim, prisutni su i problemi vezani za njih. Pored drugih, brojnih, krupnih, teoretskih i praktičnih problema, veoma je značajno pitanje odgovornosti prikrivenog islednika za krivično delo učinjeno u toku i u vezi tajne akcije. Isto tako je važan tretman učionioca koga prikriveni islednik navodi na vršenje krivičnog dela. Ovim pitanjima se bavi rad.

Ključne reči:

prikriveni islednik, učinilac krivičnog dela, krivična odgovornost

Pretraga