Zbornik radova

POSMODERNI TERORIZAM, ORGANIZOVANI KRIMINAL I KORUPCIJA KAO SAVREMENI BEZBEDNOSNI IZAZOVI, RIZICI I PRETNjE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 379-404

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.9.02
323.28

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0046

Autor:


Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Rad je posvećen teorijskoj obradi novog shvatanja bezbednosti u svetlu savremenih događanja na globalnom nivou. Nastanak novih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji vezuje se za prestanak Hladnog rata i nestanak bipolarne podele sveta između dva najznačajnija svetska bloka. Dominantna bezbednosna pretnja tokom više od pet decenija dolazila je od strane suprotstavljenog bloka i bila je izražena kao nuklearna pretnja. Osnovna karakteristika pomenutog perioda je to da je bezbednost shvatana kao zbir bezbednosti pojedinih država
ili zasebnih blokova potpomognuta delimičnim uticajem sistema kolektivne bezbednosti oličenom u OUN. Pomenuti period karakterističan je i po tome što je bezbednost toga doba ugrožavao „poznati neprijatelj“, što su bili jasno postavljeni i razgraničeni ciljevi i na kraju što je umnogome postojala mogućnost predviđanja reakcije suprotstavljene strane. Upravo u ovoj činjenici vidimo i osnovnu razliku u odnosu na današnje, savremene, bezbednosne pretnje koje uglavnom dolaze od strane nedržavnih subjekata (aktera). Naime, beći broj značajnih opasnosti danas ne dolaze od strane jedne ili više država već od nedržavnih više-manje nekontrolisanih subjekata. U radu je prezentirana i podela novih bezbednosnih izazova rizika i pretnji prema datim kriterijumima. Takođe, prezentirana su tri (po izboru autora) dominantna oblika ugrožavanja bezbednosti. Postmoderni terorizam, organizovani kriminal i korupcija danas iako imaju isti naziv i isti cilj kao ranije sa sobom nose potpuno novu energiju i kvalitet ugrožavanja koji svojom snagom revazilazi opasnosti koje su do sada bile poznate

Ključne reči:

bezbednost, terorizam, organizovani kriminal, korupcija

Pretraga