Zbornik radova

JEDNAKOST ZAPOSLENIH PREMA POLU U DOKUMENTIMA I PRAKSI EU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 359-378

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 331.526:061.1EU

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0045

Autor:


Dr Senad Jašarević, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se govori o pravnoj zaštiti jednakosti muškaraca i žena u oblasti radnih odnosa i drugim merama borbe protiv diskriminacije, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja u Evropskoj uniji

Ključne reči:

jednakost, diskriminacija, uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, mobing

Pretraga