Zbornik radova

NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE LIČNIH PRAVA AUTORA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 263-288

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.426.6:347.78

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0039

Autor:


Atila Dudaš, saradnik u nastavi

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Autor nove intelektualne tvorevine uživa čitav niz imovinskih i ličnih (moralnih) prava. Dok su imovinska prava mani- festacija legitimnih interesa autora da svoje delo pusti u promet i pribira plodove od distribucije dela, lična prava su oličenje jedinst- vene i trajne intelektualne veze između autora i njegovog dela. Prema važećem Zakonu o autorskom i srodnim pravima, autoru pripadaju sledeća lična autorska prava: pravo paterniteta, pravo na naznačenje imena na svakom primerku dela, pravo objavljivanja dela, pravo na zaštitu integriteta dela i pravo autora da se suprostavi nezakonitom iskorišćavanju dela.
Povreda ovih prava predstavlja građanskopravni delikt. Prema važećim propisima, licu koje je povredilo neko od ličnih prava autora mogu se izreći sledeće građanskopravne sankcije: utvrđenje povrede prava, nalog da prestane sa povredom prava, objavljivanje presude o njegovom trošku i izricanje drugih mera kojima se postiže svrha naknade, kao i novčana naknada nematerijalne štete. Svaka od ovih sankcija je predmet analize ovog rada.
Međutim, posebna pažnja će biti posvećena mogućnosti i oprav-danosti izricanja novčane naknade nematerijalne štete za povredu ličnih autorskih prava, samostalno ili kumulativno sa ostalim građansko-pravnim sankcijama

Ključne reči:

lična prava autora, građanskopravne sankcije, novčana naknada nematerijalne štete

Pretraga