Zbornik radova

PRAVNA DEJSTVA DRŽAVINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 217-235

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.251

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0036

Autor:


Dr Danica Popov, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Pravna dejstva državine su mnogostruka iako ona predstavlja faktičku vlast na stvari. Za državinu se vezuju značajne pravne posledice na koje smo u radu ukazali, a nekolicinu od njih posebno obradili. Jedno od najznačajnijih svojstava državine je njena publicite-tna funkcija. U našem pravu uspostavljanje faktičke vlasti na stva- ri, je između ostalih jedan od uslova za sticanje stvarnih prava. Za sticanje prava svojine na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom, se pored ugovora kao pravnog osnova (iustus titulus), zahteva i predaja stvari kao način sticanja u užem smislu (modus acquirendi). Državina ima značajnu ulogu u slučajevima sticanja prava svojine originarnim putem. Državina koja ima određene kvalitete i trajala je zakonom određeno vreme je uslov za sticanje prava svojine održajem. Zakonita i savesna državina je uslov za sticanje prava svojine redovnim održajem, dok je za vanredan održaj dovoljno da ona bude samo savesna. Pored kvalifikovane državine za sticanje prava svojine održajem potrebno je da protekne i zakonom određeno vreme, koje je duže ukoliko je državina manje kvalifikovana i ukoliko su u pitanju nepokretne stvari. Pravo svojine okupacijom može se steći na napuštenim pokretnim stvarima ukoliko ih je neko lice uzelo u državinu sa namerom prisvajanja. Sticanje prava svojine od nevlasnika moguće je između ostalog samo ako je stvar sticaocu predata u državinu. Predmet ovog rada su i slučajevi odgovor- nosti držaoca stvari za štetu koja nastane od stvari koja se nalazi u njegovoj državini i pravni položaj držaoca prilikom vraćanja stvari vl sniku u sporu za zaštitu prava svojine.

Ključne reči:

državina, svojina, održaj, sticanje od nevlasnika, okupacija, publicijanska tužba

Pretraga