Zbornik radova

O DRUGOSTEPENOJ RASPRAVI U PARNIČNOM POSTUPKU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 201-215

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.956

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0035

Autor:


Dr Ranko Keča, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Naša nova parnična procedura naglašenije izražava ideju o neophodnosti usavršavanja ovog vida pravne zaštite, pre svega, u domenu njenog efikasnijeg i ekonomičnijeg ostvarivanja. U navedenom smislu, izvršene su promene žalbene procedure od kojih se kao značajnija može izdvojiti ona koja se odnosi na obavezno, obligatorno zakazivanje drugostepene rasprave ako je u određenom predmetu već jednom pobijana Presuda bila predmet ukidanja. Po osnovnoj koncepciji reč je o promeni koja zaslužuje podršku jer se njom želi preduprediti veoma raširena praksa višekratnog ukidanja prvostepenih presuda Sam način ostvarivanja te ideje nije najuspešniji jer postoji niz redakcijskih propusta i nedoslednosti u koncipiranju same ustanove a posebno u interakciji prema drugim ustanovama sa kojima se nalazi u neposrednoj relaciji.
Pravilo o obligatornom održavanju drugostepene rasprave nije u potrebnoj meri usaglašeno sa sistemom normi kojima se određuje krug oficijelnih ovlašćenja sudova druge instance. Ne postoji koordinacija ovih pravila sa onim o nedopuštenosti isticanja određenih žalbenih razloga protiv presuda zasnovanih na izričitim ili prećutnim disponiranjima parničnih stranaka. Problematična je i dopuštenost određenih žalbenih razloga, novih činjenica i dokaza, u svetlu primene pravila o obaveznom održavanju glavne rasprave jer se tim principijelno ugrožava ostvarivanje pravo na redovno pravno sredstvo u postupku. Isključenje određenih žalbenih razloga kao potencijalnih osnova za ukidanje pobijanih presuda, takođe, nije najuspešnije artikulisano kao u slučaju pogrešne pravne kvalifikacije spora, odnosno greške u primeni materijalnog prava supsumcionog tipa. U celini posmatrano, vrednost osnovne ideje treba podržati nizom znatno uspešnijih redakcijskih rešenja kako bi se otklonile sve uočene protivrečnosti i nedoumice koje je ugrožava u i dovode u pitanje.

Ključne reči:

arnični postupak, pravni lekovi, redovni pravni lekovi, žalba protiv presude, drugostepena rasprava, ukidanje presude i vraćanje predmeta na ponovno suđenje, žalbeni razlozi

Pretraga