Zbornik radova

ORGANI SPROVOĐENjA AGRARNE REFORME U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 43-52

jezik rada: srpski

Izvorni naučni rad

udk: 332.021.8(497.1) “1918”

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0027

Autor:


Mr Gordana Drakić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je prikazan sistem organa za organizaciju i sprovođenje agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Autor izlaže proces formiranja agrarne administracije i navodi pravne propise koji su bili osnov za njeno funkcionisanje. Ukazuje se, takođe, na razloge koji su uticali da se javi inicijativa za likvidaciju postojeće agrarne administracije i na sastav i delokrug agrarnih organa koje je potom trebalo formirati.

Ključne reči:

agrarna reforma, agrarna administracija, organi za sprovođenje agrarne reforme, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

Pretraga