Zbornik radova

BIRAČKO PRAVO U AKTIMA SRPSKOG NARODNOG POKRETA U JUŽNOJ UGARSKOJ 1848-1849. GODINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 27-42

jezik rada: srpski

Izvorni naučni rad

udk: 342.7(=163.41)(439.2)“1848/1849“

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0026

Autor:


Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U aktima nastalim u toku trajanja Srpskog narodnog pokreta 1848-1849. su sadržani zahtevi karakteristični i za revolucionarne programe nastale u toku revolucije 1848. u drugim evropskim zemljama i za ideologiju liberalizma. Oni se nalaze u peticijama stanovništva, na početku pokreta i u ustavnim nacrtima, nastalim u kasnijoj fazi. Ovi akti sadrže, između ostalog i stavove o biračkom pravu. U većini dokumenata je predviđena sloboda izbora narodnih predstavnika i drugih činilaca vlasti.

Ključne reči:

Liberalizam, Srpski narodni pokret 1848-1849, revolucija, peticije, ustavni nacrti, sabori, građanska prava i slobode, biračko pravo, sloboda izbora.

Pretraga