Zbornik radova

REFORMA UPRAVNOG SPORA: NOVI POKUŠAJ – STARI PROBLEMI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2020, vol. LIV, br. 3, str. 1101–1121

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 35.077.2:347.998.85(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns54-28274

Autor:


Dr Ratko S. Radošević, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Osnivanjem Upravnog suda naša zemlja je krajem prethodne decenije sprovela reformu sudske kontrole uprave. Očekivani rezultati, međutim, nisu ostvareni, a problemi koji su doveli do reforme nisu rešeni. Zato se, deceniju kasnije, planiraju nove promene, usmerene na osnivanje većeg broja upravnih sudova i uvođenje višestepenog upravnog spora. O najavljenim promenama govori se i u ovom radu, ali na nešto drugačiji način. Umesto njihovog nekritičkog prihvatanja i pravdanja evropskim pravnim standardima, promene se posmatraju iz ugla pravne prirode upravnog spora. Do uspešne reforme upravnog spora ne može da se dođe slepim prihvatanjem evropskih pravnih standarda i njihovim doslovnim preslikavanjem iz klasičnih sudskih postupaka. Ka uspešnoj reformi može da nas vodi samo pravna priroda upravnog spora – ono što ga čini posebnim i drugačijim od klasičnih sudskih sporova.

Ključne reči:

upravni spor, pravna priroda upravnog spora, upravno sudstvo, upravni sud

Pretraga