Zbornik radova

ENKRIPCIJA KAO PREPREKA OTKRIVANJU I DOKAZIVANJU KRIVIČNIH DELA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2020, vol. LIV, br. 3, str. 1079–1100

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.14:004.424.4

doi: 10.5937/zrpfns54-26929

Autor:


Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Enkripcija je sastavni deo savremenog života. Ona je od nesumnjivog značaja za ostvarivanje nekih od osnovnih ljudskih prava u sveprisutnom tehničkom okruženju, za svakodnevno korišćenje brojnih onlajn usluga, kao i za funkcionisanje Interneta uopšte. S druge strane, organi nadležni za otkrivanje i dokazivanje krivičnih dela se sve češće susreću sa preprekama kada pristupe enkriptovanim sadržajima. Enkripcija predstavlja svojevrstan izazov u sprovođenju kako opštih, tako i posebnih dokaznih radnji. Rad je posvećen sagledavanju tehničkih strana ovog izazova. Autor prikazuje osnovne principe na kojima se zasniva proces enkripcije, objašnjava razliku između simetrične i asimetrične enkripcije, enkripcije uskladištenih podataka i enkripcije podataka u tranzitu, te serverske i korisničke enkripcije, ukazujući na koji način enkripcija otežava, odnosno onemogućava rad organa nadležnih za otkrivanje i dokazivanje krivičnih dela.

Ključne reči:

otkrivanje i dokazivanje krivičnih dela, elektronski dokazi, enkripcija

Pretraga