Zbornik radova

PRAVO NA RUDARSKOM ZEMLJIŠTU U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2020, vol. LIV, br. 3, str. 1065–1078

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 351.823.3(497.11)“04/14“

doi: 10.5937/zrpfns54-29388

Autor:


Dr Andreja B. Katančević, vanredni profesor

Univerzitet u Beogradu

Pravni fakultet u Beogradu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Cilj rada je da osvetli pravni režim zemljišta u rudarskim krajevima srednjovekovne Srbije, te da istraži u kojoj meri je srpsko pravo recepcija saskog i šta je ratio legis člana 123. Dušanovog zakonika, jedinog u toj kodifikaciji u kojem se spominju Sasi. Upotrebljeno je jezičko, sistemsko i istorijsko tumačenje izvora, kao i njihova regresivna i komparativna analiza.

Ključne reči:

rudarsko pravo, Dušanov zakonik, Zakonik o rudnicima, rudarska koncesija, okupacija zemljišta

Pretraga