Zbornik radova

Uputstvo za autore

 Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu objavljuje do sada neobjavljene radove u celini ili delimično. Radovi se predaju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, ili na nekom od svetskih jezika (engleski, nemački, francuski, ruski, španski itd.). Prilikom donošenja odluke izboru tekstova koji će biti objavljeni, pored kvaliteta teksta i aktuelnosti teme, Uredništvo Zbornika radova posebno vodi računa o zastupljenosti tekstova na stranom jeziku.

 U Zborniku radova mogu se objavljivati samo radovi napisani od strane jednog autora. Rad napisan od strane više autora može biti objavljen samo izuzetno na osnovu odobrenja Uredništva, ukoliko postoje posebno opravdani razlozi (projektna obaveza koja podrazumeva objavljivanje koautorskog rada i sl.).

 Originalni naučni rad, pregledni rad i stručni rad na početku moraju imati sažetak o osnovnoj sadržini rada, obima do 20 redova, do pet ključnih reči, a na kraju naslov, sažetak (abstract) istog obima i ključne reči (key words), na engleskom jeziku ili nekom od svetskih jezika. Ukoliko je rad pisan na nekom od svetskih jezika, na kraju mora stajati naslov, sažetak i ključne reči na srpskom (stranim autorima prevod na srpski jezik može obezbediti Uredništvo).

Radovi moraju biti anonimni bez ikakvog označavanja autora u samom tekstu rada, da bi recenzija mogla biti anonimna. Postupak recenzije podrazumeva dvostruku recenziju svakog rada (osim prikaza knjiga).

 Rukopis koji se predaje ne sme biti prethodno objavljivan, niti se sme nalaziti u procesu odlučivanja o objavljivanju u nekom drugom časopisu. Uredništvo zadržava pravo da opozove (retraction) takav rad.

 Radovi ne bi trebalo da budu obimniji od jednog tabaka (16 strana od po 28 redova sa 66 znakova u redu, do 30.000 karaktera sa razmacima, font Times New Roman 12). O objavljivanju obimnijih radova odlučuje Uredništvo.

 Naslov rada se piše na sredini, velikim slovima (verzal), font 14.

 Podnaslovi se pišu na sredini, velikim slovima, font 12 i numerišu se arapskim brojevima.

 Ukoliko podnaslov ima više celina, one se označavaju arapskim brojevima, kao:

  1.1. – malim običnim slovima (kurent), font 12,

   1.1.1. – malim ukošenim slovima (kurziv).

 Fusnote su numerisane redom, pišu se ispod teksta na odgovarajućoj strani.

 Literatura i izvori koji su korišćeni u toku pisanja rada (stručna literatura, pravni propisi, internet izvori…) moraju biti navedeni i na kraju teksta.

 Uredništvo zadržava pravo da tehnički prilagođava rad opštim pravilima uređivanja časopisa i standardu srpskog jezika.

 Uredništvo posebno ceni ukoliko su autori u priloženom radu pokazali da su se prilikom pisanja radova upoznali sa već objavljenim radovima u prethodnim sveskama Zbornika radova, pisanim o istoj ili srodnoj temi.

Radovi se predaju posredstvom sistema za elektronsko uređivanje časopisa Asistent. Autor u svakom trenutku može preko svog korisničkog naloga da prati sve važne činjenice vezane za proces uređivanja, recenzije i objavljivanja svog rada. Sistem je operativan na srpskom i engleskom jeziku. Program Asistent je dostupan na sledećem linku: Asistent

 Datoteka koja sadrži rad mora biti u Microsoft Word ili RTF formatu.

 

Videti još:

Pravila citiranja

Posebna pravila citiranja istorijskih izvora

Pretraga