Zbornik radova

Pravila citiranja međunarodnih izvora

 

  • Citiranje međunarodnih ugovora

 

U tekstu rada na srpskom jeziku navodi se pun naziv međunarodnog ugovora na srpskom jeziku. Ako je međunarodni ugovor ratifikovala Republika Srbija treba koristiti službeni prevod, odnosno naziv međunarodnog ugovora iz Službenog glasnika – Međunarodni ugovori RS (ili neke ranije publikacije). Ako ne postoji službeni prevod treba verno prevesti originalni naziv međunarodnog ugovora.

U fusnoti koja ide uz naziv međunarodnog ugovora, treba navesti prvo srpski naziv, a zatim u zagradi naziv međunarodnog ugovora u originalu ako njegov naziv u originalu nije na srpskom jeziku. Originalni naziv ugovora može biti i na više jezika, ali se u tom slučaju preporučuje njegov naziv na engleskom jeziku jer je najčešće u upotrebi i najlakše se prepoznaje u međunarodnoj komunikaciji i u drugim izvorima. Sledi datum usvajanja teksta i datum stupanja međunarodnog ugovora na snagu. Ukoliko međunarodni ugovor nije stupio na snagu, ili više nije na snazi, to je potrebno navesti. Potom treba navesti zvaničnu publikaciju u kojoj je međunarodni ugovor objavljen. To je najčešće U.N.T.S. (United Nations Treaties Series) ali to nije jedina međunarodna zvanična publikacija, moguće je da se međunarodni ugovor objavi u zvaničnoj publikaciji neke druge međunarodne organizacije u okviru koje je usvojen (na primer, Savet Evrope, Evropska unija itd.). U slučaju Evropske unije navodi se Službeni glasnik EU (Official Journal). Ako je Republika Srbija potvrdila međunarodni ugovor ili je na neki drugi način članica, to treba navesti u nastavku. Treba navesti i podatak da nije članica (da je potpisala, ali još nije potvrdila; da je otkazala ugovor i slično). Ako je ratifikovala navesti broj Službenog lista ili Službenog glasnika gde je međunarodni ugovor objavljen. Nije potrebno navoditi pun naziv zakona ili uredbe (na primer, nije potrebno navoditi Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti….. ili Uredba o ratifikaciji Bečke konvencije i slično) već samo broj i naziv publikacije jer je pun naziv međunarodnog ugovora već naveden na početku citata. Nije potrebno navoditi datum Službenog lista/glasnika.

Ukoliko rad nije iz međunarodnopravne naučne oblasti, u zavisnosti od predmeta i konteksta moguće je izostaviti neki od elemenata citiranja međunarodnih ugovora koji nisu neophodni (publikacija u kojoj je ugovor objavljen, datum usvajanja teksta ili datum stupanja na snagu).

Primeri citiranja međunarodnih ugovora:

 

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination - CERD), usvojena 21. decembra 1965. godine, stupila na snagu 4. januara 1969. 660 U.N.T.S. 195. Republika Srbija je članica ove konvencije („Službeni list SFRJ“, broj 31/67).

Međunarodna konvencija o zaštiti radnika migranata (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families - CMW), usvojena 18. decembra 1990. godine, stupila na snagu 1. jula 2003. godine, 2220 U.N.T.S 3. Srbija je potpisala ovu konvenciju 11. novembra 2004. godine, ali je nije ratifikovala.

Evropska konvencija o imunitetu država (European Convention on State Immunity), usvojena 16. maja 1972, stupila na snagu 11. juna 1976. Savet Evrope, CETS No. 74. Republika Srbija nije članica ove konvencije.

 

2) Citiranje međunarodnih sudskih odluka

 

Međunarodne sudske odluke se navode tako da se prvo u originalu navede pun naziv predmeta. Uobičajeno je da svaki sud odredi službeni naziv predmeta. Potom sledi ime suda i broj odluke, a ako sud već poznaje model citiranja odluka, ili odluku objavljuje u svojoj službenoj publikaciji u kojoj se nalazi i naziv sudske institucije onda nije potrebno posebno navoditi ime suda. Ukoliko neki sud zahteva navođenje i drugih podataka (broj predstavke i slično) navodi se i ovaj podatak pre informacije o odluci. Svi ovi podaci se navode na originalnom jeziku ako je on na jednom od sledećih svetskih jezika – engleski, francuski, nemački, ruski, španski. Sledi prevod ovog citata na srpski i to u celini. Pošto nije pravilo da postoji službeni prevod sudskih odluka dovoljno je verno i u celini prevesti citat izvora na originalnom jeziku.

Primeri citiranja međunarodnih sudskih odluka

AES Corporation v. Argentine, ICSID Case No. ARB/02/17, Decision on Jurisdiction, 26 April 2005. ICSID, AES protiv Argentine, ARB/02/17, odluka o nadležnosti od 26. aprila 2005.

  1. S. Diplomatic and Consular Staff in Tehran (U. S. v. Iran), Judgment of 24 May 1980, ICJ Reports 1980. Diplomatsko i konzularno osoblje SAD u Teheranu (SAD protiv Irana), presuda Međunarodnog suda pravde od 24. maja 1980.

Al-Jedda v. United Kingdom, European Court of Human Rights, App. no. 27021/08, Judgment of 7 July 2011. Al-Džeda protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Evropski sud za ljudska prava, predstavka br. 27021/08, presuda od 7. jula 2011.

 

Videti još:

Uputstvo za autore

Posebna pravila citiranja istorijskih izvora

Pretraga