Zbornik radova

Odluke urednika

UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU


Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Novi Sad, 10. juni 2021. godine
Na osnovu čl. 16, Pravilnika o uređivanju i izdavanju časopisa Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (del.br. 0101-1/3 od 25. februara 2021. godine), glavni urednik donosi sledeću:

ODLUKU

 

1. Za članove Sekretarijata Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, počev od 10. juna 2021. godine, imenuju se: dr Uroš Stanković, dr Milana Pisarić, dr Nataša Rajić, dr Stefan Samardžić, dr Sandra Smardžić, dr Ivan Milić, dr Ratko Radošević, dr Ilija Jovanov, Nikolina Miščević, Vladan Mirković, Sloboda Midorović, Milica Kovačević, Stefan Radojčić.


2. Danom donošenja ove Odluke prestaje dužnost dosadašnjim članovima Sekretarijata: prof. dr Vladimir Marjanski, doc. dr Dragana Ćorić, doc. dr Marko Knežević, doc. dr Cvjetana Cvjetković Ivetić.


Glavni urednik:
prof. dr Slobodan Orlović

Dostaviti:
- Arhivi
- dr Urošu Stankoviću, dr Milani Pisarić, dr Nataši Rajić, dr Stefanu Samardžiću, dr Sandri Samardžić, dr Ivanu Miliću, dr Ratku Radoševiću, dr Iliji Jovanovu, Nikolini Miščević, Vladanu Mirkoviću, Slobodi Midorović, Milici Kovačević, Stefanu Radojčiću.
- prof. dr Vladimiru Marjanskom, doc. dr Dragani Ćorić, doc. dr Marku Kneževiću, doc. dr Cvjetani Cvjetković Ivetić.

UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU


Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Novi Sad, 28. maj 2021. godine
Na osnovu čl. 50, čl. 51 Pravilnika o uređivanju i izdavanju časopisa Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (del.br. 0101-1/3 od 25. februara 2021. godine), glavni urednik doneo je:

ODLUKU

 

1. Usvaja se Uputstvo za autore Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu.


2. Usvaja se Uputstvo za recenzente Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu.


3. Usvaja se Obrazac recenzije.


OBRAZLOŽENjE


Savet Pravnog fakulteta u Novom Sadu je 25. februara 2021. godine usvojio nov Pravilnik o uređivanju i izdavanju časopisa Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (dalje: Pravilnik). Ovim odlukom ispunjava se obaveza glavnog urednika da donese Uputstvo za autore (čl. 50 Pravilnika), Uputstvo za recenzente i Obrazac recenzije (čl. 51 Pravilnika).


Glavni urednik:
prof. dr Slobodan Orlović

UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU


Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Novi Sad, 29. april 2021. godine


Posl. br. 0101˗184/1


Na osnovu čl. 54, 55 i 58 Pravilnika o izdavanju i uređivanju časopisa Zbornik radova u Novom Sadu, a shodno odluci Senata Univerziteta u Novom Sadu, br. 04-29/28-13-1 od 25. 3. 2021. godine, glavni urednik donosi

ODLUKU O OPOZIVU (RETRAKCIJI) RADOVA

Opozivaju se radovi doc. dr Aleksandra Martinovića objavljeni u

Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu:


1. Martinović, A. [2006]. Pravci reforme državne uprave u Republici Srbiji u procesu državno-pravne, političke i ekonomske tranzicije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 40(2), 155-176.


2. Martinović, A. [2007]. Reforma državne uprave u Republici Srbiji u procesu državno-pravne, političke i ekonomske tranzicije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 41(1-2), 291-311.


3. Martinović, A. [2007]. Položaj građana u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 41(3), 325-344.


4. Martinović, A. [2008]. Državna uprava Republike Srbije i evropski administrativni prostor. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 42(1-2), 657-676.


5. Martinović, A. [2009]. Prava građana u upravnom postupku u kontekstu reforme državne uprave u Republici Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 43(2), 435-456. 


OBRAZLOŽENjE


Uslov za objavljivanje rukopisa u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu je da predati rukopis nije prethodno objavljen.


Odlukom Senata Univerziteta u Novom Sadu br. 04-29/28-13-1 od 25. 3. 2021. godine konstatovano je da radovi navedeni u izreci ove odluke predstavljaju kopije prethodno objavljenog rada istog autora: Martinović, A. [2005]. Reforma državne uprave u Republici Srbiji u procesu državno-pravne, političke i ekonomske tranzicije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 39(3), 255-275) i to tako što je: u radu Martinović, A. [2006]. Pravci reforme državne uprave u Republici Srbiji u procesu državno-pravne, političke i ekonomske tranzicije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 40(2), izmenjen naslov i delimično podnaslovi; rad Martinović, A. [2007]. Reforma državne uprave u Republici Srbiji u procesu državno-pravne, političke i ekonomske tranzicije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 41(1-2), potpuno je isti; u radu Martinović, A. [2007]. Položaj građana u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 41(3), izmenjen je naslov; u radu Martinović, A. [2008]. Državna uprava Republike Srbije i evropski administrativni prostor. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 42(1-2), izmenjen je naslov i sažetak (i dodata jedna ključna reč); u radu Martinović, A. [2009]. Prava građana u upravnom postupku u kontekstu reforme državne uprave u Republici Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 43(2), izmenjen je naslov, delimično sažetak i dodat pasus u uvodnim napomenama.


Doc. dr Aleksandar Martinović se po ovom pitanju, a u vezi čl. 54, 55 i 58 Pravilnika o izdavanju i uređivanju časopisa Zbornik radova u Novom Sadu, nije izjašnjavao.


Na osnovu napred iznetog doneta je odluka kao u izreci.


Glavni urednik:
prof. dr Slobodan Orlović


Dostaviti:
- doc. dr Aleksandru Martinoviću
- Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
- A/A
- objaviti izvod ove odluke na veb sajtu Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu i u prvoj narednoj svesci Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Pretraga