Zbornik radova

MATERIJALNOPRAVNI TEST ZA OCENU KONCENTRACIJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE – TEST ZNAČAJNOG OGRANIČAVANJA KONKURENCIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2017, vol. LI, br. 4, str. 1651–1668

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.733:061.1EU

doi: 10.5937/zrpfns51-16028

Autor:

Dr Sandra S. Fišer Šobot, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Materijalnopravna ocena koncentracija predstavlja kompleksan zadatak jer se njome određuje koje koncentracije će biti dozvoljene, a koje zabranjene. S obzirom da se koncentracije ispituju ex ante, od suštinskog je značaja da kriterijumi ispitivanja koncentracije budu takvi da omoguće ispravnu prognozu potencijalnih uticaja koncentracije na konkurenciju na tržištu. U pravu konkurencije EU načelno je prihvaćen princip da su koncenttarcije dozvoljene, a biće zabranjene samo ako su nespojive sa zajedničkim tržištem, odnosno ukoliko se koncentracijom bitno ograničava konkurencija na zajedničkom tržištu ili njegovom značajnom delu, posebno kao rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja. Prilikom materijalnopravne ocene predložene koncentracije Evropska komisija primenjuje test značajnog ograničavanja konkurencije (SIEC test), koji je u pravo konkurencije EU uveden Uredbom 139/04. U ovom radu autor daje prikaz i analizu razvoja kontrole koncentracija u EU, razloge za uvođenje novog testa za materijalnopravnu ocenu koncencentracija, kao i najznačajnije karakteristike SIEC testa.

Ključne reči:

koncentracije, pravo konkurencije, Evropska unija, test značajnog ograničavanja konkurencije (SIEC test).

 

Pretraga