Zbornik radova

O REALIZACIJI UGOVORA O UGOVORNOJ KAZNI ZAKLJUČENOG U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

 

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2017, vol. LI, br. 4, str. 1607–1626

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.447.8:347.961

doi: 10.5937/zrpfns51-16536

Autori:

Dr Sanja M. Radovanović, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nikolina B. Miščević, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Ugovorom o ugovornoj kazni se dužnik obavezuje da poveriocu isplati određenu svotu novca ili pribavi drugu materijalnu korist ukoliko glavnu obavezu ne ispuni, odnosno ukoliko je ne ispuni blagovremeno. Postojanje akcesornosti ugovorne kazne u odnosu na potraživanje čijem obezbeđenju služi nesporno je u domaćoj pravnoj teoriji, ali je sporan njen obim. U radu je analizirana akcesornost ugovorne kazne u realizaciji, odnosno pitanje mogućnosti samostalnog isticanja zahteva za isplatu ugovorne kazne, nezavisno od zahteva za prinudno namirenje glavnog potraživanja. Ovo pitanje postaje kompleksno u slučaju kada se radi o ugovornoj kazni zbog zadocnjenja, a poverilac još uvek nije primio, niti zahtevao ispunjenje glavne obaveze. Stoga se u radu nastoji odgovoriti na navedeno pitanje iz aspekta mogućnosti zaključenja ugovora o ugovornoj kazni u formi izvršnog javnobeležničkog zapisa i eventualnog prinudnog ostvarenja zahteva za isplatu, odnosno predaju ugovorne kazne na osnovu tako stečene izvršne isprave.

Ključne reči:

ugovorna kazna, ugovorna kazna zbog zadocnjenja, akcesornost u realizaciji, forma ugovora o ugovornoj kazni, izvršni javnobeležnički zapis.

Pretraga