Zbornik radova

LOKALNA SAMOUPRAVA U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2017, vol. LI, br. 4, str. 1485–1503

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.25(497.1)“1918/1930“

doi: 10.5937/zrpfns51-16451

Autori:

Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Uroš N. Stanković, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Diskusije o pitanju unutrašnjeg uređenja države obeležile su rad Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Prema stavu koji su zastupali u odnosu prema tom pitanju, u Ustavotvornoj skupštini formirala su se dva suprotstavljena politička bloka: unitaristički i federalistički. Nacrti ustava podneseni Ustavnom odboru od strane predstavnika različitih političkih opcija sadržali su različite koncepcije organizacije lokalne samouprave u novoformiranoj jugoslovenskoj državi. U radu je izložen položaj lokalne samouprave prema Ustavu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i propisima koji su bliže razrađivali relevantne ustavne odredbe. Autori su se u radu osvrnuli i na razloge zbog kojih blagovremeno doneseni propisi o lokalnoj samoupravi nisu u potpunosti zaživeli u praksi u periodu trajanja parlamentarizma u prvoj jugoslovenskoj državi.

Ključne reči:

lokalna samouprava, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, ustav, Zakon o oblasnoj i sreskoj samoupravi.

 

Pretraga