Zbornik radova

ZAŠTITA JAVNIH INTERESA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2017, vol. LI, br. 4, str. 1363–1378

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 334.723:35

doi: 10.5937/zrpfns51-15685

Autor:

Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Predmet analize u radu je ostvarivanje zaštite javnih interesa u javno-privatnom partnerstvu. S obzirom na pravnu konstrukciju partnerstvo i njegove ciljeve, to pitanje je bitno, sa značajnim pravnim i praktičnim reperkusijama. U tom okviru se posebno razmatra položaj javnog partnera u tom odnosu, kao i analiziraju pravni okviri i mogućnosti ostvarivanja i zaštite javnih interesa, kako u predugovornoj fazi, tako i fazi koncipiranja ugovora. U posebnom fokusu će biti pitanje alokacije rizika. Analiza je prevashodno usmerena ka našem pravu, ali ona svakako uključuje i komparativno posmatranje istih pitanja i njihovih praktičnih reperkusija, u nekim nacionalnim pravima i pravu EU.
Problemu zaštite javnih interesa u našem pravu je posvećena, nominalno gledano, značajna pažnja. Ona je manifestovana s jedne strane, podizanjem tog pitanja na nivo principa, s druge strane, kreiranjem mnoštva posebnih instrumenata u različitim fazama nastanka, ugovaranja i realizacije partnerstva. Ipak, faktički novo zašite zavisi od primene tih pravila u praksi. S druge strana,ona je jednim delom zavisna i od postupanja javnog partnera u fazi kreiranja ugovornih klauzula. Naime, ostvarivanje zaštite javnih interesa, zbog primene principa autonomije u ovoj oblasti, u određenoj meri je dato u ruke samom javnom partneru. Na taj način ona je zavisna i od njegovog pristupa i pripremljenosti.

Ključne reči:

privatno-javno partnerstvo, zaštita javnih interesa, pravo, ugovor, rizik.

 

Pretraga