Zbornik radova

ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVIM ULOZIMA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2017, vol. LI, br. 3 tom 1, str. 753–766

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.724:347.033

doi: 10.5937/zrpfns51-16025

Autor:

Dr Vladimir Ž. Marjanski, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala izražava se volja društva za izvršenjem povećanja osnovnog kapitala. Odluku o povećanju osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću može doneti isključivo skupština. Skupštinskom odlukom vrši se formiranje i izražavanje volje organa (skupštine), koju društvo smatra svojom. Skupština je organ društva i njena odluka pravno predstavlja volju društva da sprovede povećanje osnovnog kapitala. U tom smislu odluka o povećanju osnovnog kapitala je samo inicijalni (pripremni akt) u postupku povećanja osnovnog kapitala novim ulozima. Ona, dakle, predstavlja samo jednostranu izjavu volje društva koja je usmerena ka postojećim članovima ili trećim licima da učestvuju u postupku povećanja osnovnog kapitala. U delu Zakona o privrednim društvima koji se odnosi na društva s ograničenom odgovornošću zakon sadrži samo nekoliko odredbi koje se direktno odnose na povećanje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću. U vezi sa ostalim pravilima koja se odnose na povećanje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću utvrđena je shodna primena odredbi o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva. Sledstveno tome, sadržina odluke prilagođena je prvenstveno ovom postupku kod akcionarskih društava. Ovo nije najbolja zakonska tehnika za uređenje ovakvog važnog postupka, jer u praksi zahteva pravilan odabir odredbi koje se mogu primeniti na povećanje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću.

Ključne reči:

odluka skupštine, osnovni kapital, povećanje osnovnog kapitala novim ulozima, izjava o upisu.

 

Pretraga