Zbornik radova

MATIČNE ĆELIJE LJUDSKOG EMBRIONA I PATENTNA ZAŠTITA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 4, str. 1831–1843

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 57.089:347.771

doi: 10.5937/zrpfns49-9791

Autor:

Dr Sanja M. Radovanović, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Polazeći od značaja biotehnoloških istraživanja u savremenoj dijagnostici i terapeutici, s jedne strane, i stimulativne funkcije patenta, s druge strane, rad se bavi pitanjem mogućnosti zaštite matičnih ćelija ljudskog embriona patentom. S obzirom na to da je reč o biotehnološkim pronalascima, ključno pitanje koje se u radu ističe jeste tumačenje odredaba o njihovoj patentibilnosti. Naime, zahvaljujući razvijenim postupcima izolovanja, purifikacije i priprema za primenu, savremeni patentni sistemi ne isključuju a priori žive organizme iz patentne zaštite. Stoga se analizom reprezentativnih odluka organa uprave, odnosno sudskih odluka nastojalo definisati koji su to kriterijumi kojim bi se jedan biotehnološki pronalazak matičnih ćelija mogao štititi patentom, a drugi ne.

Ključne reči:

matične ćelije, ljudski embrion, patent, biotehnologija, pluripotentne ćelije

 

Pretraga