Zbornik radova

ULOGA I ZNAČAJ ODSEKA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE NARODNE UPRAVE ZA BANAT, BAČKU I BARANJU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 4, str. 1681–1694

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 351.74(497.113)”1918”

doi: 10.5937/zrpfns49-10192

Autor:

Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Narodna uprava za Banat, Bačku i Baranju ustanovljena je na Velikoj Narodnoj skupštini Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena održanoj u Novom Sadu 25. novembra 1918. godine. Delatnost Narodne uprave u periodu od novembra 1918. do marta 1919. godine imala je izuzetan značaj za normalizaciju prilika u svim aspektima društvenog života na području Vojvodine. Odsek za unutrašnje poslove Narodne uprave imao je naročit značaj s obzirom na delokrug poslova u svojoj nadležnosti. U radu je na osnovu dokumenata iz arhivske građe Fonda Narodne uprave za Banat, Bačku i Baranju u Arhivu Vojvodine ukazano na najvažnije odluke i poteze Odseka za unutrašnje poslove u periodu samostalnog rada Narodne uprave za Banat, Bačku i Baranju.

Ključne reči:

Narodna uprava za Banat, Bačku i Baranju, Odsek za unutrašnje poslove, područje Vojvodine, Ministarstvo unutrašnjih dela Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Pretraga