Zbornik radova

DEOBE PORODIČNIH ZADRUGA IZMEĐU 1827. I 1844. GODINE – NORMATIVNI OKVIRI I SUDSKA PRAKSA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 3, str. 1149–1159

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.61+347.65(497.11)”1827/1844”

doi: 10.5937/zrpfns49-9469

Autor:

Dr Maša M. Kulauzov, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Autor u radu vrši istorijskopravnu analizu pravnih propisa i sudske prakse o deobama porodičnih zadruga za vreme prve vladavine kneževa Miloša i Mihaila Obrenovića. Ukazano je i na nepriznavanje naslednih prava ženskim članovima patrijarhalnih porodica, što je svakako bio jedan od načina da se spreče delimične zadružne podele. Sudovi su povodom zahteva ženskih zadrugara postupali u skladu sa običajnopravnim pravilima, odričući pritom udatim ženama bilo kakvo pravo na nepodeljenu očevinu i priznajući devojkama udeo u novcu a ne u naturi. U drugoj polovini tridesetih godina XIX veka zadružne deobe su sve više uzimale maha, što je imalo za rezultat pooštravanje deobne procedure i restriktivnije tumačenje deobnih uslova. Pravnoj regulativi i praksi usmerenoj na očuvanje zadružnih porodica u radu je posvećena posebna pažnja. Međutim, i pored strogog sankcionisanja samovoljnih i bezrazložnih zadružnih podela deobe je bilo nemoguće sprečiti. To samo dokazuje da nikakav strah od kazne ne može prinudno sačuvati preživele patrijarhalne forme porodičnog života u vreme kada prodiru robnonovčana privreda i tržišna proizvodnja.

Ključne reči:

Porodične zadruge, deobe porodičnih zadruga, prva vladavina kneževa Miloša i Mihaila Obrenovića, pravni propisi, sudska praksa.

 

Pretraga