Zbornik radova

AKTIVNOSTI ODSEKA ZA NARODNO ZDRAVLJE NARODNE UPRAVE ZA BANAT, BAČKU I BARANJU NA UNAPREĐENJU JAVNOG ZDRAVLJA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 3, str. 1135–1147

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 614(497.113)”1918/1919”

doi: 10.5937/zrpfns49-9741

Autor:

Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Velika narodna skupština održana u Novom Sadu 25. novembra 1918. godine postavila je Veliki narodni savet i, kao njegov izvršni organ, Narodnu upravu za Banat, Bačku i Baranju. Delatnost Narodne uprave u periodu od novembra 1918. do marta 1919. godine imala je izuzetan značaj za normalizaciju prilika u svim aspektima društvenog života na području Vojvodine. Aktivnosti koje je preduzimao Odsek za narodno zdravlje bile su od naročite važnosti za stanovništvo na području Vojvodine, jer su bile usmerene na poboljšanje prilika u oblasti javnog zdravlja i zdravstvene zaštite. Od sudbonosnog značaja bila su nastojanja članova Odseka za narodno zdravlje da se osnuju potrebne zdravstvene ustanove, spreči dalje širenje zaraznih bolesti, edukuje stanovništvo i da zdravstvena nega postane dostupna svim građanima bez obzira na njihovu etničku pripadnost.

Ključne reči:

Narodna uprava za Banat, Bačku i Baranju, aktivnosti Odseka za narodno zdravlje, područje Vojvodine, podaci iz arhivskih fondova.

 

Pretraga