Zbornik radova

DOMAŠAJ NAČELA UPISA I NAČELA POUZDANJA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI U NAŠOJ SUDSKOJ PRAKSI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 3, str. 1017–1036

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.235:349.41

doi: 10.5937/zrpfns49-9508

Autor:

Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U ovom radu se kroz prikaz načela upisa i načela pouzdanja u katastar nepokretnosti i njihov domašaj u našoj sudskoj praksi, ukazuje na neophodnost njihovog poštovanja radi postizanja pravne sigurnosti. Ističe se težina i složenost uloge suda u primeni pozitivnog prava na putu ka pravičnom rešenju individualnog slučaja. Zbog odgovornosti koju sud snosi za efikasnost pravnog sistema, bez namere da se dezavuiše sudska praksa, ukazuje se na neke propuste, uz želju da se problem prevaziđe. Opštost pravnih normi nužno zahteva kreativnu ulogu suda u onim slučajevima koji se ne mogu jednostavno kvalifikovati. Zbog njih se moraju činiti odstupanja, uz obrazloženje koje nedvosmisleno dovodi do zaključka da je samo takva odluka kakvu je sud doneo, jedino moguća i pravična.

Ključne reči:

katastar nepokretnosti, značaj upisa, pouzdanje, sudska praksa, pravičnost

 

Pretraga