Zbornik radova

VREME VAŽENJA (VALIDNOST) PROSPEKTA I OBAVEZA DOPUNE (AKTUELIZACIJE I ISPRAVLJANJA) PROSPEKTA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 4, str. 239–248

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 336.763

doi: 10.5937/zrpfns48-7428

Autor:

Dr Vladimir Marjanski, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se obrađuju dva važna pitanja prava tržišta kapitala. To su vreme važenja (validnost) prospekta i obaveza dopune (aktuelizacije i ispravljanja) prospekta. Zakonom o tržištu kapitala utvrđena je validnost tj. vremensko važenje prospekta. Prospekt za upućivanje javne ponude ili uključenje u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP validan je u periodu od 12 meseci nakon objavljivanja, pod uslovom da je prospekt dopunjen, po potrebi, dodatkom prospekta s novim informacijama o izdavaocu i hartijama od vrednosti koje će biti u javnoj ponudi ili uključene na regulisano tržište, odnosno MTP. U radu se posebno navode razlike između vremena važenja prospekta i perioda trajanja javne ponude hartija od vrednosti. Vreme važenja (validnost) prospekta je pitanje koje se dovodi u vezu sa obavezom aktuelizacije i ispravljanja prospekta, ali i obavezom ad hoc informisanja javnosti na tržištu kapitala. Obaveza dopune (aktuelizacije i, ili ispravljanja) tj. sastavljanja dodatka prospekta traje od trenutka odobrenja prospekta pa sve do okončanja javne ponude odnosno do trenutka uključenja hartija od vrednosti na regulisano tržipte ili MTP. Obaveze aktuelizacije i ispravljanja prospekta podrazumevaju unošenje potpuno novih bitnih činjenica u dodatak prospekta ili ispravljanje bitnih nepravilnosti i nepotpunosti podataka sadržanih u prospektu koje se odnose na izdavaoca i hartije o vrednosti koje se izdaju ili uvrštavaju na regulisano tržište, ukoliko te činjenice mogu biti od uticaja na donošenje investicone odluke.

Ključne reči:

emitent, hartije od vrednosti, prospekt, vreme važenja prospekta, obaveza dopune prospekta

 

Pretraga