Zbornik radova

NORMATIVNO UREĐENJE USTANOVE JAVNOG BELEŽNIŠTVA U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA (KRALJEVINI JUGOSLAVIJI)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 4, str. 201–215

jezik rada: engleski

Pregledni članak

udk: 347.961(497.1)”1930”(094.5)

doi: 10.5937/zrpfns48-7568

Autor:

Dr Gordana Drakić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca ustanova javnog beležništva postojala je na onim područjima koja su pre 1918. godine bila u sastavu Austro-Ugarske, sa izuzetkom Bosne i Hercegovine. U radu je, najpre, ukazano na propise o javnim beležnicima koji su važili na području Vojvodine do donošenja jedinstvenog zakona za čitavu državu. Zakon o javnim beležnicima donesen 1930. godine trebalo je ne samo da na jedinstven način uredi ustanovu javnog beležništva nego i da je implementira u onim delovima Kraljevine Jugoslavije u kojima do tada nije postojala. U radu su izložene glavne odredbe jedinstvenog zakona i podzakonskih akata kojima je naknadno izmenjen osnovni tekst. Ukazano je i na suprotne stavove koji su izraženi u stručnoj javnosti Kraljevine Jugoslavije u pogledu potrebe postojanja ustanove javnog beležništva, jer je upravo to bio jedan od razloga zbog kojih, i pored formalnih pretpostavki, ustanova javnog beležništva nije zaživela na čitavoj teritoriji međuratne jugoslovenske države.

Ključne reči:

javno beležništvo, zakon o javnim beležnicima, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, područje Vojvodine, Kraljevina Jugoslavija

 

Pretraga