Zbornik radova

POSTOJANJE TEKUĆE CENE KAO USLOV ZA APSTRAKTNO ODMERAVANJE NAKNADE ŠTETE U PRAVU MEĐUNARODNE I DOMAĆE PRODAJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 2, str. 353–366

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.751:347.426.6

doi: 10.5937/zrpfns48-6606

Autor:

Dr Sandra Fišer-Šobot, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U pravu međunarodne i domaće prodaje naknada štete u slučaju povrede ugovora može biti odmerena konkretno i apstraktno. Apstraktno odmeravanje naknade štete postoji kad se naknada odmerava na osnovu razlike između ugovorene i tekuće (tržišne) cene robe tj. tržišne vrednosti robe u određeno vreme na određenom mestu.
Predmet rada je analiza pojma tekuće cene kao neophodnog preduslova za apstraktno odmeravanje naknade štete u pravu međunarodne i domaće prodaje.

Ključne reči:

povreda ugovora, naknada štete, apstraktno odmeravanje naknade štete, tekuća cena

 

Pretraga