Zbornik radova

LICA ODGOVORNA ZA SADRŽAJ PROSPEKTA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 4, str. 275–292

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.51:336.76

doi: 10.5937/zrpfns47-5136

Autor:

Dr Vladimir Marjanski, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Prospekt je tehničko-pravni instrument za ostvarivanje zahteva ulagačke javnosti u pogledu informisanja na tržištu kapitala. Odgovornost za sadržaj prospekta može nastati u slučaju njegove manljive sadržine. Sadržina prospekta je manljiva kada nije usklađena sa propisima o njegovoj potpunosti, istinitosti i transparentnosti. S obzirom na vrstu mane prospekt može da bude netačan, nepotpun i obmanjujući (ulepšavajući, krivo navodeći). Pitanje odgovornosti za sadržaj prospekta je izuzetno složeno. Predmet ovog članka ograničava se na određivanje lica i uslova pod kojima ona mogu biti odgovorna za sadržaj prospekta. Zakon o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK) predviđa moguću odgovornost za sadržaj prospekta u odnosu na širok krug lica a da pri tome, uglavnom, ne predviđa uslove pod kojima ta lica odgovaraju za sadržaj prospekta. U članku se obrađuje odgovornost svakog lica koja prema ZTK mogu da odgovaraju za sadržaj prospekta, uz kratak osvrt na rešenja sadržana u uporednom pravu. Takođe, ukazuje se na potrebu izmene odredbe koja a priori isključuje odgovornost regulatornog tela – Komisije za hartije od vrednosti.

Ključne reči:

prospekt, odgovornost za sadržaj prospekta, izdavalac, hartije od vrednosti.

 

Pretraga