Zbornik radova

PRAVNI POLOŽAJ VANBRAČNE DECE PREMA PROPISIMA VAŽEĆIM NA VOJVOĐANSKOM PRAVNOM PODRUČJU U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 4, str. 217–227

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.632(497.113)“1918/1929“

doi: 10.5937/zrpfns47-5233

Autor:

Dr Gordana Drakić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Postojanje šest pravnih područja u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca na kojima su važili različiti zakoni stvarali su mnogobrojne teškoće u praksi sudova i svakodnevnom životu građana. Potreba za izjednačenjem i unifikacijom pravnih propisa naročito se osećala u oblasti građanskog prava, s obzirom na to da su zbog različitosti pravnih propisa nastajali najraznovrsniji problemi prilikom uspostavljanja pravnih odnosa između građana sa pojedinih pravnih područja. Ni na samom vojvođanskom pravnom području nije postojala jedinstvenost u važenju pravnih propisa. U radu je izložen pravni položaj vanbračne dece, s obzirom na odredbe relevantnih propisa koji su važili na vojvođanskom pravnom području.

Ključne reči:

vanbračna deca, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pravni partikularizam, izjednačenje prava, vojvođansko pravno područje, ugarski zakoni

 

Pretraga