Zbornik radova

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 4, str. 203–215

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.352(497.11)“04/14“

doi: 10.5937/zrpfns47-5157

Autor:

Dr Nataša Deretić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Učvršćivanje feudalnih odnosa u srpskim oblastima (Raške i Duklje-Zete) bilo je sporo i kretalo se dugo u okvirima rodovsko-plemenskih odnosa i ustanova u periodu od druge polovine IX veka do XIV veka. S nastankom srednjovekovne srpske države i s razvojem činovničkog aparata, sa specijalizacijom u sudskoj praksi i finansijama, dolazi do pojave nove vrste ljudi – sudije i ljudi koji se bave pravdom, službenici feudalnih gospodara... Što je činovnički aparat razgranatiji, to su i ponašanja ljudi devijantnija. Nisu im strane razne zloupotrebe (pronevera, iznuda odnosno, podmićivanje, kleveta, prekomerne naplate dažbina i razne prevare iz oblasti koje su se ticale vladarevih finansija). Sa sve većim klasnim raslojavanjem u društvu, izdvajaju se imućni i oni koji to nisu. Oni prvi se sve više regrutuju i iz redova trgovaca i zanatlija, kojima takođe nisu strana devijantna ponašanja. Tome je svakako doprinela činjenica, da uprkos načelnoj pripadnosti vizantijskom civilizacijskom krugu, srpska sredina nije bila imuna ni na zapadne uticaje, koji su stizali najviše posredstvom primorskih gradova, ali takođe i iz Ugarske i drugih evropskih zemalja. Na ponašanja ljudi srednjovekovne Srbije ima uticaja i crkva koja je i na srpskom srednjovekovnom tlu bila značajna ekonomska, ideološka i politička snaga.

Ključne reči:

srednjovekovni društveni odnosi, jačanje centralne vlasti, devijantna ponašanja nove kategorije ljudi, Dušanov zakonik

 

Pretraga