Zbornik radova

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – POMERANJE TEŽIŠTA KA ZAŠTITNOM OBJEKTU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 4, str. 117–129

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 502.131.1

doi: 10.5937/zrpfns47-5212

Autor:

Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je učinjen pokušaj sagledavanja razloga koji su doveli do razvoja prava životne sredine u pravcu traženja što efikasnije zaštite prirode od čoveka. Transformacija ustavom zajemčenog prava čoveka na zdravu životnu sredinu u ustavnu garanciju prava koja u sebe uključuje i dužnost i odgovornost za njenu zaštitu, kao i prelazak sa deklaracija na zabrane i naredbe, dogodio se kada se društvo suočilo na krajnje dramatičan način sa situacijom da ono što je opštekorisno može imati katastrofalne posledice. Sistem zaštite životne sredine koji omogućava održivi razvoj, danas počiva na naglašenoj ulozi prevencije u otklanjanju ili redukciji verovatnoće nastupanja štete i objektivnoj odgovornosti zagađivača za ekološku štetu i u odsustvu privatnopravnog zahteva za naknadu štete. Njegovoj efikasnosti znatno bi doprinelo podizanje svesti o značaju očuvanja životne sredine. Spoznaja da štiteći životnu sredinu omogućavamo sopstveni opstanak mogla bi jednog dana dovesti do priznanja određenih prava samoj životnoj sredini.

Ključne reči:

životna sredina, pravo, dužnost, odgovornost, načelo prevencije i predostrožnosti, ekološka šteta.

Pretraga