Zbornik radova

PRAVNI-INSTITUCIONALNI OKVIRI IZVOZNOG KREDITIRANJA SA JAVNOM PODRŠKOM

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 3, str. 223–236

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 336.77:342.2

doi: 10.5937/zrpfns47-5007

Autor:

Dr Drago Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U moderno doba, izvozno kreditiranje sa javnom podrškom je postala skoro nužna i pretpostavljena komponenta u finansiranju izvoza velikog broja zemalja. Predmet analize u radu su pravni aspekti ove forme izvoznog kreditiranja, sa ciljem da se ukaže na potencijalne probleme i ograničenja u ovoj oblasti. U fokusu pažnje su kako pravna pravila nacionalnog, tako i međunarodnog karaktera. Prirodno, posbna pažnja je posvećena stanju naše pravne regulative iz ove oblasti, u cilju utvrđivanja njene korelacija sa odnosnim međunarodnim i nacionalnim pravilima.
Naša zemlja se suočava s velikim ekonomskim teškoćama, uključujući i značajni spoljnotrgovinski deficit. U tom kontekstu jačanje pravnih i drugih pretpostavki za izvozno kreditiranje sa državnim učeščem, i kod nas se nameće kao nužnost. Postojeći pravno-institucionalno okviri u tom pogledu nisu prepreka, jer značajnije ne odstupaju od pravnog ovkira drugih zemalja i usaglašenih pravila na međunarodnom nivou. Međutim, za postizanje optimalnih ciljeva u ovoj neophodno je i stalno jačanje finansijskih kapaciteta, u čemu smo limitirani.

Ključne reči:

upis u katastar nepokretnosti, sticanje prava svojine, poreska obaveza

 

Pretraga