Zbornik radova

PORESKA OBAVEZA I UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 3, str. 209–221

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 349.418:336.2

doi: 10.5937/zrpfns47-4777

Autor:

Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je prikazana sudbina pravila prema kojem nije moguć upis u odgovarajući registar o nepokretnostima i pravima na njima bez dokaza da je plaćen porez na prenos apsolutnih prava, odnosno na nasleđe i poklon. Neprimerenost ovog pravila i njegova suvišnost u našem pravnom sistemu sagledana je kroz suprotnost s ustavnom garancijom prava na mirno uživanje imovine, ali i važećim stvarnim pravom. U tom smislu, prikazana je i analizirana argumentacija na kojoj je Ustavni sud zasnovao svoju Odluku o nesaglasnosti ovog pravila s Ustavom i obrazložena protivnost derogiranog pravila određenim načelima na kojima je zasnovan katastar nepokretnosti, pre svega načelu upisa. Jer, koliko god ovakvo pravilo olakšavalo fiskalnu efikasnost u ovoj oblasti, ne treba iz razloga pragmatičnosti ponovo (treći put) jednog dana posegnuti za njim.

Ključne reči:

upis u katastar nepokretnosti, sticanje prava svojine, poreska obaveza

 

Pretraga