Zbornik radova

OSLOBOĐENJE PRODAVCA OD ODGOVORNOSTI PREMA ČL. 80 KONVENCIJE UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 2, str. 449–460

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.751(094.2)

doi: 10.5937/zrpfns47-4476

Autor:

Dr Sandra Fišer-Šobot, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Predmet razmatranja u ovom radu je oslobođenje prodavca od odgovornosti za povredu obaveze isporuke kad je ona uzrokovana radnjom ili propustom kupca. Naime, kupac se ne može koristiti pravnim sredstvima zbog povrede obaveze isporuke od strane prodavca, ako je povredu on sam uzrokovao.
Rad sadrži analizu čl. 80 Bečke konvencije, odnosno razmotren je odnos čl. 79 i čl. 80 BK, detaljno su analizirani uslovi za primenu čl. 80 BK i data je ocena domašaja pravila o oslobođenju od odgovornosti iz čl. 80 BK.

Ključne reči:

neizvršenje isporuke, odgovornost prodavca, oslobođenje od odgovornosti, Bečka konvencija.

 

Pretraga