Zbornik radova

ODELJENJE B. KASACIONOG SUDA U NOVOM SADU (1920–1941)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 2, str. 367–383

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.991(497.13 Novi Sad)“1920/1941“

doi: 10.5937/zrpfns47-4468

Autor:

Dr Gordana Drakić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Odeljenje B. Beogradskog Kasacionog suda u Novom Sadu osnovano je 1920. godine odlukom Ministarskog saveta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Iste godine donesena je posebna Uredba kojom su regulisane nadležnost i organizacija najviše sudske instance na području Vojvodine. U radu je ukazano i na potonje pravne propise koji su se ticali rada Odeljenja B. Kasacionog suda, kao i na neke od problema u njegovom funkcionisanju. Posebno je razmotreno planirano i posebnim zakonom propisano premeštanje sedišta Odeljenja B. Kasacionog suda, koje, međutim, i pored izvršenih priprema nijerealizovano.

Ključne reči:

Kasacioni sud Odeljenje B. u Novom Sadu, područje Vojvodine, sudstvo, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pravni partikularizam.

 

Pretraga